Kapalı Devre Kayıt Sistemi Aydınlatma Metni

“Bu işyeri, güvenliğin sağlanması amacıyla, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun şekilde 7/24 saat kamera sistemleri ile izlenmekte ve kamera kayıtları işlenmektedir. İlgili aydınlatma metnine https://intercityfilo.com/ adresinden ulaşabilirsiniz.”

EKİM TURİZM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ KAPALI DEVRE KAMERA KAYIT SİSTEMLERİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni; kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)” ve “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından hazırlanmıştır.

İşbu Aydınlatma Metni, KVKK kapsamında Şirket lokasyonlarında kullanılmakta olan kapalı devre kayıt sistemleri vasıtasıyla güvenliğinin sağlanması, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi, olası bir ihtilafta delil olarak sunulması amaçlarıyla toplanan kişisel verilerin işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin detay vermek ve kişisel verilerin gizliliği, temel hakları ve izleme alanlarında bulunanların meşru menfaatlerinin korunmasına yönelik güvenlik önlemleri hakkında bilgilendirme yapılmaktadır.

İşbu Aydınlatma Metni kapsamında yer alan hususlara ilişkin detaylı bilgilere https://intercityfilo.com/ adresinden ya da danışmadan ulaşabilirsiniz.

1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

Şirket ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;

• Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini: ziyaretçi giriş çıkış kayıt bilgileri, kamera kayıtları.

2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Ekim Turizm’in, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde kamera kayıtlarına yönelik görsel verilerinizi, iş yerindeki güvenliğin sağlanması, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi, olası bir ihtilafta delil olarak sunulması, ilgili mevzuat gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilmesi, amaçlarıyla işlemektedir.

3. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz, KVKK’nın 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metninin 2. maddesinde yer alan amaçlarla; Şirket’in hissedarı olan gerçek ve/veya tüzel kişilerin hissedarı olduğu ve aynı işyerinde bulunan diğer şirketler, yurt içindeki resmi kurum ve kuruluşlar, mahkemeler, kolluk kuvvetleri ile paylaşılabilecektir.

4. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

• Kişisel verileriniz, Ekim Turizm ile hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden; fiziki, yazılı ve sözlü olmak kaydıyla, yukarıda belirtilen amaçlar dâhilinde otomatik yolla Kanun’un 5, 6 ve 8. madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir. Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

• İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

5. KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

6. HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ

KVKK ve sair mevzuat dâhilinde öngörülen yasal haklarınız uyarınca taleplerinizi dilekçe ile ıslak imzalı bir şekilde ve kimlik fotokopiniz ile birlikte elden; Şirket’in Akfırat Mahallesi, Göçbeyli Bulvarı, 1/1 Tuzla-İstanbul/Türkiye adresimize bizzat elden iletebilir; iadeli taahhütlü posta ya da noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi uyarınca kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kvkk@intercityfilo.com adresine iletebilirsiniz.

KVKK’nın 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilir. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, KVK Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır.