3. Kişi aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni; kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)” ve “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi (“Şirket” ve/veya “Veri Sorumlusu”) tarafından hazırlanmıştır.

1. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Kişisel verileriniz; Veri Sorumlusu olarak Şirket tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

Veri Sorumlusu’nun kurumsal kimlik bilgileri şu şekildedir:

Ticaret Sicil No

283629 (İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü)

Mersis No

0328034107000019

Vergi Dairesi

Büyük Mükellefler

Vergi Numarası

3280341070

Merkez Adresi

Akfırat Mahallesi, Göçbeyli Bulvarı, No: 1/1, Intercity İstanbul Park, Tuzla/İstanbul

Telefon:

0 (216) 645 70 00

Faks:

0 (216) 540 53 19

İnternet Sitesi:

www.intercityfilo.com/


2. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

Şirket ile iş ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;
 • Kimlik Bilgileriniz: Ad soyadı, doğum yeri, doğum tarihi, yaşı, nüfus cüzdanı, kimlik numarası, ehliyet, pasaport bilgileri gibi veriler
 • İletişim Bilgileriniz: Ev adresi, e-posta, cep telefonu, sosyal medya hesapları,
 • Finans Bilgileri: Banka hesap numarası, IBAN numarası,
 • Araç Bilgileri : Araç, plaka bilgileri,
 • Hukuki İşlem Bilgileriniz: Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler,
 • Görsel ve İşitsel Kayıtlar: Ses kaydı, fotoğraf, görüntü kayıtları,
 • İşlem Güvenliğine İlişkin Veriler: IP Adresi Bilgileri, İnternet Giriş Çıkış Bilgileri, Şifre/Parola Bilgileri, Log Kayıtları
 • Fiziksel Mekan Güvenliğine İlişkin Veriler: CCTV kayıtları, ofise giriş ve çıkış kayıtları, araç ruhsat ve plaka kayıtları
 • Özel Nitelikli Verileriniz: Kişisel sağlık bilgileri, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri ile ilgili veriler

3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Şirketimiz faaliyetleri kapsamında toplanan kişisel verileriniz, KVKK’de öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nin 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel ve özel nitelikli veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Şirket tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir:

 • Operasyonel araç kiralama faaliyetine ilişkin hizmetlerin yürütülmesi,
 • Yeni ve ikinci el araç satış hizmetlerin yürütülmesi,
 • Servis hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Satış sonrası hizmetlerin yürütülmesi,
 • Kurumsal iletişim faaliyetlerin yürütülmesi,
 • Finans ve mali işlerin yürütülmesi,
 • Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini,
 • İlgili mevzuat gereği saklanması gereken verilerinize ilişkin bilgileri muhafaza edilmesi,
 • Hizmet kalitesini geliştirici çalışmalar yapılması ve müşteri memnuniyeti,
 • İnsan kaynakları süreçlerinin takibi,
 • Soru ve şikayetlerinize cevap verilmesi,
 • Ticari faaliyetlerimiz doğrultusunda, hizmetlerin geliştirilmesi ve pazarlanması
 • amacıyla işlenebilecektir.

  Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere, https://intercityfilo.com/ adresinde yer alan “Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası”ndan ulaşabilirsiniz.


  4. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

  Kişisel verileriniz, KVKK’nin kişisel verilerin yurtiçi ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 3. maddesinde yer alan amaçlarla ve hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği talep halinde, yurt içindeki resmi kurum ve kuruluşlara, Şirket’in hissedarı olan gerçek ve/veya tüzel kişilerin hissedarı olduğu ve aynı işyerinde bulunan diğer şirketlere, kolluk kuvvetlerine, hizmet sağlayıcı firmalar ve yetkililerine, iş ortaklarına, iştiraklere aktarılabilmektedir.


  5. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

  Kişisel verileriniz Şirketimiz ile iş ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet, telefon, e-posta aracılığıyla ve fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde KVKK’nin 5ve 6. madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

  İşlenen kişisel verileriniz, işlenen verilerin niteliğine göre aşağıdaki hukuki sebeplerden birine ya da birkaçına dayalı olarak işlenir:
 • Açık rızanızın bulunması,
 • Kanunlarda ve Şirket’imizin tabi olduğu mevzuatta açıkça öngörülmüş olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmelerinin gereğinin yerine getirilmesi,
 • Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
 • KVKK’nın 6. maddesinde kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik veriler “özel nitelikli kişisel veriler” olarak tanımlanmış olup, işbu özel nitelikli kişisel veriler aşağıdaki hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir:

  Açık rızanızın bulunması, Özel nitelikli kişisel verilerden sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde açık rıza aranmaksızın, Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise, ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rıza aranmaksızın. Yukarıdaki işleme şartlarından birine uymayan kişisel verileriniz, ancak açık rızanız kapsamında işlenir.


  6. KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

  KVKK’nin 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişki olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır.
 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin KVKK’ye aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
 • haklarına sahipsiniz.


  7. HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ

  KVKK ve sair mevzuat dâhilinde öngörülen yasal haklarınız uyarınca taleplerinizi dilekçe ile ıslak imzalı bir şekilde ve kimlik fotokopiniz ile birlikte elden; Şirket’in Akfırat Mahallesi, Göçbeyli Bulvarı, No: 1/1 Intercity İstanbul Park Tuzla-İstanbul/Türkiye adresimize bizzat elden iletebilir; iadeli taahhütlü posta ya da noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi uyarınca kayıtlı elektronik posta [email protected] (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle [email protected] adresine iletebilirsiniz.

  KVKK’nın 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilir. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, KVK Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır.